top of page

כדאי לקרוא

השגת תשואה נאותה בסיכון נמוך באמצעות מתודולוגיה מוכחת. 

    "כדי להגביר את הנזילות של הבורסה לניירות-ערך, להרחיב את מגוון אפשרויות ההשקעה בה ולהקטין את התנודתיות של המדדים - דרושים צעדים דרסטיים וחשיבה           מחוץ לקופסה".

​​​

    "התוצאות הן פרי דבקות במתדולוגיית השקעת ערך ועבודה מאומצת להגיע לחברות שנמצאות מתחת לרדאר של אחרים" 

    ​

      "הגישה שלנו, הן במניות והן באג"ח, היא Bottom Up. אנו מחפשים חברות טובות..."

      "איתן עציוני נותן לאירועים המאקרו-כלכליים משקל נמוך יותר..."​ ​

      "איגרות חוב של בנקים וחברות ביטוח, שנותנות אחוז או שניים מעל הממשלתיות בסיכון נמוך, עלולות להטעות את המשקיע שאינו מדקדק בתשקיף."

    "איתן עציוני הגיע ביבוא אישי לאגף החשבות הישר מWall Street..."​

 

 

האמור לעייל אינו מהווה שיווק השקעות אשר מתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.  לחברה יש החזקות בניירות ערך הנזכרים לעיל.

bottom of page